Het Mysterie

geplaatst 2 april 2013

Niemand … weet wat een enkel ding is.

Hier kun je luisteren naar wat een jongetje te vertellen heeft over het mysterie van het leven.
Mijn dank gaat uit naar David M. Pierce die deze opname beschikbaar heeft gesteld op zijn website.

Onderstaand een transcriptie van de tekst in een Nederlandse vertaling en de originele Engelse versie.

 

Het Mysterie

Niemand, niet Mam, of Pap, of een Oma, of een Opa, of een grote zus, of een grote broer, of een leraar, of dokters, of soldaten, of geestelijken, of atleten, of juristen, of tv-sterren, of mensen die werken, of mensen die spelen; zelfs niet de president, zelfs niet de koning of koningin, zelfs niet mensen die van elkaar houden, weten wat een enkel ding is.

Het is een groot en wonderlijk mysterie, voor ieder van ons, dat er iets is of dat wij zijn. En of iemand zegt “Ik weet niet hoe alles tot stand is gekomen” of “God heeft alles geschapen”, zij wijzen eenvoudigweg op het gevoel van Het Mysterie van hoe alles is, maar niemand weet wat het werkelijk is of hoe het tot stand is gekomen.

Zolang als we voortdurend dit mysterie voelen, voelen we ons vrij en vervuld en gelukkig en handelen we vrij en vervuld en gelukkig jegens anderen. Dit is het geheim van gelukkig zijn, vanaf je kindertijd tot je oude dag.

Als je je iedere dag zult herinneren om Het Mysterie te voelen, en als je je zult herinneren om te voelen dat je meer bent dan je uiterlijk, en als je je zult herinneren om zelf Het Mysterie te zijn, dan zul je gelukkig zijn, iedere dag, en allerlei prachtige gebeurtenissen zullen zich aan je voordoen. Je zult je gelukkig voelen en je zult altijd anderen helpen en liefhebben, zelfs degenen die moeite hebben met zich gelukkig te voelen en zelfs proberen om jou Het Mysterie te doen vergeten.

Op een dag kun je iemand ontmoeten die Het Mysterie lange tijd werkelijk sterk heeft gevoeld, dus die persoon voelt altijd Het Mysterie en is altijd gelukkig. Zo iemand is de beste persoon om van te leren, over geluk en het leven en liefde.

Ik hoop dat je je iedere dag zult herinneren het Mysterie te voelen, zolang als je wakker bent, voor eeuwig. Het beste dat je iemand kunt vertellen, is zich te herinneren dit te voelen. Ik doe dit al reeds lange tijd en het is het beste en meest belangrijke gevoel van alles. Ik ben erg gelukkig, dat kan ik je wel vertellen. Misschien zullen we elkaar op een dag van aangezicht-tot-aangezicht ontmoeten. Misschien. In ieder geval, op zijn minst zullen jij en ik altijd weten dat er minstens één ander iemand ergens zich Het Mysterie herinnert, en het voelt, en liefheeft – precies – nu -.

Het is niet bekend wie het jongetje is dat deze tekst voordraagt.
Tekst The Mystery, Bubba Free John (Da Free John, Rucharia Adi Da Samraj)
Vertaald door Anja Strik

 

The Mystery

Nobody, not Mom, or Dad, or a Grandmother, or a Grandfather, or a big sister, or a big brother, or teachers, or doctors, or soldiers, or reverends, or athletes, or lawyers, or TV stars, or any people who are working, or any people who are playing; not even the president, not even a king or a queen, not even people who love each other know what a single thing is.

It is a great and wonderful mystery, to all of us, that anything is or that we are. And whether somebody says “I don’t know how anything came to be” or “God made everything”, they are simply pointing the feeling of The Mystery of how everything is, but nobody knows what it really is or how it came to be.

As long as we go on feeling this mystery we feel free and full and happy, and we feel and act free and full and happy to others. This is the secret of being happy, from the time you are small until the time you are old.

If you will remember every day to feel The Mystery, and if you will remember to feel that you are more than what you look like, and if you will remember to be The Mystery itself, then you will be happy, every day, and all kinds of wonderful happenings will come up for you. You will feel happy and you will always help and love others, even those who are having trouble feeling happy and are even trying to make you forget the Mystery.

Someday you may meet someone who has felt the Mystery really strong for a long time, so that person feels the Mystery all the time and is always happy. Such a person is the best person to learn from about happiness and life and love.

I hope you will remember to feel the Mystery every day, as long as you are awake, forever. The best thing to tell anybody is to remember to feel this. I have been doing this for a long time and it is the best and most important feeling of all. I am very happy I could tell you this. Maybe someday we will meet face-to-face. Maybe. Anyway, at least you and I will always know that at least one other person somewhere is remembering, and feeling, and loving the Mystery – right – now -.

It’s unknown who is the little boy that performes this text.
Text The Mystery, Bubba Free John (Da Free John, Rucharia Adi Da Samraj)